اکنون که عمل خود را تمیز کرده اید، شاید برای دیگران الگو قرار دهید تا از آنها پیروی کنند و هر کجا که می روید طرح های وکتور تمیز و بکر ایجاد کنید.